Славутська Станція Юних Техніків

Авіамоделювання. Керівник гуртка Пантелеймонов Дмитро Борисович                                                                                                                           Авіамоделювання — поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, що допомагає ознайомитися зі світом авіації. Основні завдання гуртка полягають у формуванні таких компетентностей: — пізнавальної: ознайомлення з технічними видами спорту; основами авіаційних наук і технологій, поняттями про основні технологічні прийоми проектування та виготовлення авіамоделей; — практичної: набуття техніко-технологічних умінь і навичок; навчання технологій виготовлення різних класів моделей за кресленнями й власної конструкції та їхньої експлуатації; практичних навичок у проекту¬ванні авіамоделей різного функціонального призначення, їхнього регулювання та запуску, робота з різним інструментом; — творчої: формування майстерності виготовлення авіамоделей, розвиток технічного мислення, конструкторських здібностей, стійкого інтере¬су до технічної творчості; — соціальної: виховання культури праці; професійне самовизначення, обґрунтований вибір професії з урахуванням власних інтересів та здібностей; формування й розвиток позитивних якостей емоціонально-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності. Програма передбачає триступеневу форму організації навчально-виховного процесу: основний рівень першого року навчання - учнів 10-12 років, основний рівень другого року навчання - підлітки 12-15 років, вищого рівня навчання передбачає індивідуальне навчання і розрахована на юнаків 14-18 років. Перед початком роботи над моделлю кожний гуртківець повинен ознайомитися з конструкцією літального апарата, призначенням вузлів, деталей, його аеродинамічними характеристиками. Усі моделі виго¬товляються за ескізами та кресленнями. Проводяться нескладні розра¬хунки площі крила, стабілізатора, перерізів деталей, маси моделі, використовуючи мікрокалькулятор або персональний комп'ютер. Протягом навчального року проводяться виставки технічної творчості.

_Початкове технічне моделювання Керівник гуртка Галімська Тетяна Анатоліївна.                                                                                                       Початкове технічне моделювання — це перші кроки дитини до піз¬нання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок. Програма гуртка початкового технічного моделювання розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6-10 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів про¬тягом 3 років. Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетен¬тностей: — пізнавальної: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, най¬простішими технологічними процесами, елементарною електротехнікою, графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і ди¬зайном; — практичної: формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іг¬рашок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знан¬ня на практиці; — творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдан¬ня; формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; — соціальної: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування по¬зитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі. Програма гуртка спрямована па формування в учнів системного мис¬лення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільно¬го курсу. Вона включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики, розкриваються питання історії, мистецтва та суспільствознавства. Важлива роль надається графічній підготовці, формуванню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, вирішенню творчих завдань. Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференці¬ації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я вихо¬ванців. Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, змагань і підсумкових виставок.

Автомодельний Керівник гуртка: Гамуза Андрій Адамович                                                                             ____________                     Автомоделювання — один із найпопулярніших напрямів технічного моделювання, що поєднує конструювання і побудову діючих моделей. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: — пізнавальної: оволодіння поняттями, знаннями про моделювання й конструювання діючих моделей автомобілів; — практичної: формування практичних умінь і навичок виготовлення діючих моделей автомобілів, навичок роботи з різними матеріалами та інструментом і на верстатному обладнанні; — творчої: розвиток конструкторських здібностей, навичок практич¬ного застосування теоретичних знань у самостійній конструкторській ді¬яльності; — соціальної: виховання культури праці, відповідальності за резуль¬тати власної діяльності, формування та розвиток позитивних якостей емо¬ційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості в досяг¬ненні мети, відповідальності за результати власної діяльності; професійне самовизначення, сприяння обґрунтованому вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів. Програма автомодельного гуртка основного рівня розрахована на навчання підлітків віком 10-15 років протягом двох років. Під час занять гуртківці опановують навички технічного моделювання, вивчають будову моделей автомобілів, властивості та технологію обробки матеріалів, з яких виготовляються моделі, правила техніки безпеки під час роботи на верстатному обладнанні, основи матеріалознавства, вчаться ко¬ристуватися різними вимірювальними приладами. Підлітки знайомляться з правилами прове¬дення змагань, беруть у них участь.

Картинг Керівник гуртка Пантелеймонов Дмитро Борисович                                                                                                                                               Карт — гоночний мікролітражний автомобіль спрощеної конструкції з кузовом чи без нього, що рухається не менше ніж на чотирьох не розмі¬щених на одній лінії колесах; призначений для змагань на невеликому май¬данчику — картодромі. Як і будь-який інший технічний вид спорту, кар¬тинг стає все професійнішим. Побудова сучасного, конкурентноздатного шасі — це дійсно справжнє мистецтво. Навчання цьому вмінню, мистецтву починається саме на заняттях картингом, що є одним із напрямів діяльнос¬ті гуртків спортивно-технічного профілю. Можливість прийняття само¬стійних конструкторських рішень та їхня багатоваріантність створюють умови для виявлення та розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді. Участь у конструюванні й побудові карта чи підготовці карта до змагань приносить вихованцям велику користь: вони пізнають радість творчості, набувають навичок конструювання, з інтересом працюють і ко¬ристуються плодами своєї праці. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: — пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з технічними видами спорту; вивчення загальної будови карта й двигунів для нього; оволодіння необхідними знаннями керування гоночним автомобілем, поняттями про роботу з різним інструментом; — практичної, що сприяє засвоєнню умінь і навичок керування го¬ночним автомобілем, навичками роботи з різним інструментом; — творчої, що забезпечує навчання технологій самостійного виго¬товлення різних класів моделей картів за кресленнями і власної конструк¬ції та їхню експлуатацію; стійкий інтерес до технічної творчості; розвиток технічного мислення, конструкторських здібностей гуртківців; — соціальною, що передбачає виховання культури праці, відпові¬дальності за результати власної діяльності; профілактику й попередження бездоглядності, правопорушень і девіантної поведінки дітей через залучен¬ня їх до занять технічними видами спорту. Програма розрахована на 2 роки навчання основного рівня. У гуртках картингу основного рівня протягом 1-го року навчаються учні 5-6 класів. У гуртках 2-го року занять навчаються з учні 7—10 класів. На заняттях у гуртках учнів ознайомлюють із історією автомобілебудування та картингу, загальною будовою автомобіля (на прик¬ладі карта). Гуртківці також вивчають конструкції карта з робочим об'ємом двигунів до 80 смЗ; освоюють водіння карта та прості технологічні операції з його технічного обслуговування (заміна й ремонт коліс, установка окремих вузлів та агрегатів тощо); знання правил проведення змагань.

Ракетомодельний Керівник гуртка Стремедловський Антон Петрович                                                                                                                                         Ракетомоделювання — це один із найцікавіших видів дитячої науко¬во-технічної творчості. Він передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, надає широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів, їх участь у змаганнях, конкурсах. Термін навчання становить два роки. До гуртка першого року навчан¬ня зараховуються, як правило, учні 10-12 років, другого року навчання — 12-14 років. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: — пізнавальної: оволодіння базовими знаннями з ракетомоделювання; технологічними процесами обробки різних матеріалів, пов'язаних із виго¬товленням моделей; — практичної: закріплення та поглиблення вмінь і навичок користу¬вання різноманітними матеріалами й інструментом, модельними двигунами та стартовим обладнанням; — творчої: проектування власних моделей і конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності, стій¬кого інтересу до ракетомоделювання та ракетомодельного спорту; оволо¬діння основами наукової організації праці; — соціальної: виховання культури праці; свідомої дисципліни, точ¬ності й акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення; ор¬ганізація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я. У роботі діти використовують і закріплюють знання, здобуті на уроках фізики, математики, трудового навчання, креслення. На заняттях учні вивчають історію розвитку ракетної техніки, основні теоретичні поняття. На практичних заняттях учні виготовляють моделі ракет, парашути з доступних матеріалів, вивчають технологічні прийоми і варіанти виготов¬лення окремих деталей моделей.

Судномоделювання Керівник гуртка: Ковальчук Валерій Віталійович                                                                                                                                                    Судномоделювання і судномодельний спорт є одним із найцікавіших напрямів науково-технічної творчості учнівської молоді. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: — пізнавальної: оволодіння знаннями про роботу з столярним і слю¬сарним інструментом, будову суден, теорію суднобудування, читання й ви¬конання креслень; — практичної: формування умінь і навичок роботи зі столярним і слюсарним інструментом, виготовлення складних, трудомістких судномоделей, їх запуск; — творчої: розвиток творчого підходу до праці, волі у подоланні труднощів, здібностей, талантів, обдарувань у галузі судномоделювання і судномодельного спорту; — соціальної: виховання охайності, культури праці; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення; організацію змістовного дозвілля від¬повідно до здібностей, обдарувань і стану здоров'я. Програма розрахована на роботу гуртка за трьома рівнями навчання: початковий рівень — 2 роки; основний рівень — 2—4 роки; вищий рі¬вень — 2—4 роки. Гуртки початкового рівня створюються для дітей віком від 8 до 10 ро¬ків. Гуртки основного рівня об'єднують дітей і підлітків віком від 9 до 18 років. У гуртках початкового рівня діти ознайомлюються з історією виник¬нення й розвитку суднобудування, мореплавства, судномоделювання, оволодівають початковими знаннями, уміннями й навичками роботи зі столярним і слюсарним інструментом, навчаються обробляти різні мате¬ріали. У процесі виготовлення нескладних моделей кораблів і суден гуртківцями вивчаються основи будови й властивості суден. У гуртках основного рівня учні отримують і поглиблюють знання що¬до будови суден, теорії суднобудування, читання і виконання креслень. У процесі виготовлення моделей учні поглиблюють знання, удосконалю¬ють уміння та навички роботи з інструментом та обладнанням, із двигуна¬ми й джерелами їх живлення, запуску моделі на воді, керування моделлю по радіо. Підсумкові заняття гуртка проводяться у вигляді конкурсів, вікторин, змагань тощо. 

Фотогурток Керівник гуртка: Харь Юрій Володимирович                                                                                                                                                   Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: — пізнавальної: оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії, ознайомлення з процесом фотографування; — практичної: формування практичних умінь і навичок роботи в різних жанрах фотографії, з різним обладнанням фотолабораторій; — творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток здібностей, художнього смаку, творчої уяви, фантазії; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації; — соціальної: формування інтересу до техніки і мистецтва, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, доброзичливість, охайність і старанність у роботі). Програма розрахована на учнів 5-11 класів, які будуть навчатися чотири роки у групах початкового, основного та вищого рівня Навчання початкового рівня - це ознайомлення гуртківців з основами фотографії; найпоширенішою, доступною для учнів фотоапаратурою й обладнанням; основними етапами фо¬топроцесу, жанрами фотографії та композиції. Особлива увага приділяєть¬ся практичному фотографуванню. Програма основного рівня навчання передбачає вивчення будови фотоапаратури, функціональних можливостей сучасних фотоапаратів, фізич¬них і хімічних процесів, які лежать в основі фотографії. Впроваджується вивчення основ професійної фотографії: наукової, рекламної, художньої, репортерської тощо. Гуртківці ознайомлюються із правом інтелектуальної власності та юридичними основами роботи фотомитця. Особливістю її є створення оптимальних умов для творчого розвитку, систематизації одержаних знань і навичок мікро-, макрозйомки, фотополювання, оволодіння фотожанрами усіх видів. Для талановитої та обдарованої молоді пропонується програма вищо¬го рівня навчання, яка передбачає роботу з графічним редактором АіоЬе РЬоіозЬор.

Технічний дизайн  Керівник гуртка: Бережна Олена Володимирівна                                                                                   —  актуальність програми гуртка технічного дизайну полягає в тому, що вона спрямована на формування у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Програма включає елементарні відомості з малювання, креслення, математики, природознавства, фізики, розкриваються питання історії мистецтва та суспільства.
Заняття за програмою з технічного дизайну – це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки та естетики, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.
Дана навчальна програма реалізується у гуртках науково-технічного напряму художньо-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років.
Мета програми – формування компетентностей особистості у процесі технічного дизайну.
Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:
початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;
основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;
основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання.
У гуртку діти поглиблюють свої знання з базових предметів, зокрема з фізики, математики, трудового навчання, вивчають техніку малюнка, основи креслення, набувають необхідних навичок практичної роботи, ознайомлюються з інструментами та матеріалами, що використовуються в роботі дизайнера.

Гурток "Конструювання повітряних зміїв" Керівник гуртка Бабенко Олександр Іванович                                               - суть навчальної програми полягає в тому, що вона дає можливість поширювати цей улюблений учнівською молоддю вид технічної творчості, масовий вид спорту, який ефективно допомагає ознайомитися майбутньому поколінню зі світом авіації.
Програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму спортивно-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 9 до 15 років.
Мета програми – формування компетентностей особистості у процесі конструювання повітряних зміїв.
 Програма гуртка передбачає 2 роки навчання:
початковий рівень –144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;
основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання.
На заняттях у гуртках конструювання повітряних зміїв початкового рівня впродовж навчання вихованців ознайомлюють з історією виникнення і розвитку повітряних зміїв, з конструкцією повітряного змія, призначенням вузлів, деталей, аеродинамічними характеристиками.
Головне у практичній роботі гуртка – проведення льотних випробувань моделей, тренувальних запусків та участь у змаганнях.

Гурток "Юний моделіст" керівник гуртка Волковецька Оксана Василівна. Заняття в гуртку дають змогу розширити технічний кругозір вихованців, ознайомити їх з властивостями матеріалів, особливостями конструкцій, навчити застосовувати знання на практиці, користуватися інструментами, дотримуватись правил техніки безпеки, навчити планувати свою роботу – вибирати об’єкт праці, робити креслення чи розмітку на матеріалі, виготовляти виріб по наміченому плану, перевіряти, оцінювати готовий виріб і підводити підсумки роботи. Крім того, діти знайомляться з різними професіями, мають змогу виступити зі своїми моделями на змаганнях чи виставках. Все це в значній мірі підвищує інтерес до моделювання, робить кожне заняття змістовним і ціленаправленим. Програма гуртка розрахована на дітей до 11 років.