<!--[if gte vml 1]> o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"
stroked="f">


o:title=""/>

<![if gte mso 9]> ProgID="FoxitReader.Document" ShapeID="_x0000_s1026" DrawAspect="Content"
ObjectID="_1572945271">

<![endif]><![endif]--><!--[if !vml]-->І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

<!--[if !supportLists]-->1.1.      <!--[endif]-->СЛАВУТСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ  (далі - СЮТ) заснована відповідно до Законів України, «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні». Засновником СЮТ є Славутська міська рада Хмельницької області (далі - Засновник). Славутська міська станція юних техніків є комунальним позашкільним навчальним закладом.

1.2. Повне найменування: СЛАВУТСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ, скорочене найменування – СЮТ.

1.3. Юридична адреса сют: 30000, Хмельницька область, м. Славута, вул. Князів Сангушків, буд. 8а, роб. тел. (03842) 7-19-93.

1.4. СЮТ є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, бланки встановленого зразку, може мати рахунки в установах банків, баланс,  ідентифікаційний код і діє на підставі Статуту, затвердженого в установленому порядку. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації, і набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку . 

1.5. Славутська міська станція юних техніків  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради, рішеннями Славутської міської ради, Положенням про позашкільний навчальний заклад.

1.6. СЮТ є профільним позашкільним навчальним закладом освіти, основний напрямок діяльності якого є науково-технічний, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з набуття техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної та оволодіння практичними уміннями та навичками з технічних видів спорту, організацію змістовного дозвілля. 

1.7.СЮТ здійснює навчання і виховання учнів та вихованців у позаурочний та позанавчальний час віком від 5 до 18 років на принципі добровільності вибору об’єднань спортивно-технічного, художньо – технічного, початково – технічного,  предметно - технічного та науково-технічного профілю (гуртків, клубів, груп тощо), видів діяльності за інтересами.

СЮТ може також залучати вихованців (учнів, слухачів) до здобуття позашкільної освіти з інших напрямів. Заклад вживає заходів до залучення вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

1.8. Головним завданням СЮТ є:

- реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;

- виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток науково-технічної та дослідно-експериментальної діяльності вихованців (учнів, слухачів);

- надання навчальним закладам системи загальної середньої освіти методичної допомоги з питань упровадження форм і методів навчання і виховання у навчально-виховний процес;

- створення умов для отримання поглиблених знань з основ технічних  наук, професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;

- здійснення організаційно-методичної роботи з проблем технічної освіти і виховання учнівської молоді;

- підтримка та розвиток інтересів до дослідницької роботи з різних напрямків науково-технічної діяльності;

- формування у дітей та юнацтва національної свідомості, активної громадської позиції та патріотичних почуттів майбутнього громадянина України;

- розвиток духовності, захист моралі і соціальних цінностей;

- формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, ведення здорового способу життя, навичок безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу та в побуті;

- здійснення інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи, друкування матеріалів навчально-методичного змісту;

- просвітницька діяльність.

1.9. Навчання і виховання в станції юних техніків ведеться на державній українській мові, що визначається Конституцією України і Законом України.

1.10. СЮТ організує роботу з дітьми та юнацтвом за принципом добровільності вибору діяльності за інтересами, а також здійснює її за участю батьків або осіб, які їх замінюють, громадських організацій, товариств, фондів тощо.

1.11. Діяльність СЮТ будується на умовах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального , фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною культурою, традиціями, пріоритетності загальнолюдських цінностей.

1.12. СЮТ може створити філії – структурно відокремлені підрозділи, що перебувають за межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за окремими його напрямами. 

1.13. СЮТ взаємодіє з іншими закладами, організаціями та установами, діяльність яких пов’язана з технічною освітою. Ці стосунки відбуваються як на основі угод про творче співробітництво, так і на основі договірних зобов’язань.

1.14. СЮТ співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, сім’єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами тощо.

1.15. СЮТ організує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються на зборах трудового колективу за подання директора і профспілкового комітету на основі типових правил.

1.16. СЮТ має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- розробляти і вносити пропозиції органам влади та місцевого самоврядування щодо вдосконалення системи технічної освіти;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- в установленому порядку розробляти та впроваджувати

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, програми навчання;

- спільно з вищими навчальними закладами, центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

- надавати платні послуги в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, іншими законодавчими актами;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності у порядку, визначеному законодавством України;

- спрямовувати кошти на розвиток власної матеріально-технічної бази;

- укладати від свого імені договори, контракти та інші угоди по придбанню та реалізацію майна за згодою Засновника та управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради, бути позивачем у суді та арбітражі; 

- здійснювати капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським засобом;

- мати власну атрибутику (емблему, грамоти, значки, форму тощо).

1.17. СЮТ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положенням про станцію юних техніків, Концепцією позашкільної освіти та виховання;

- безпечні умови освітньої діяльності ;

- дотримання державних стандартів позашкільної освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності , в тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.18. СЮТ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про станцію юних техніків, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором та власним Статутом.

1.19. Взаємовідносини СЮТ з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. СЮТ проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно - масову та навчально-тренувальну роботу.

2.2. СЮТ працює за річним планом роботи, погодженим з управлінням освіти виконавчого комітету Славутської міської ради, в якому відображаються найголовніші питання роботи позашкільного закладу, визначаються перспективи його розвитку, створення умов гармонійного розвитку особистості, задоволення всебічних потреб у позашкільній освіті. 

2.3. Структурними підрозділами СЮТ можуть бути відділи, кабінети, лабораторії, постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі та профільні табори, спортивно-туристські бази, спеціалізовані та творчі майстерні, цехи, басейни, стадіони, майданчики початкового водіння автомобілем, автодроми, картодроми, корти, гаражі та інші підрозділи. 

2.4. Навчально-виховний процес у СЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади. Робочі навчальні плани затверджуються управлінням освіти виконавчого комітету Славутської міської ради.

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки діяльності СЮТ, відповідного рівня гуртка, групи або іншого творчого об’єднання навчання проводиться протягом кількох років.

2.5. Експериментальні навчальні плани складаються СЮТ з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку. 

2.6. Індивідуальне навчання у СЮТ проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.7. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань у СЮТ становить, як правило, 10 – 15 вихованців (учнів, слухачів). 

Наповнюваність груп встановлюється директором СЮТ залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного і тренувального процесів, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше як 25 вихованців (учнів, слухачів). 

Наповнюваність груп, гуртків, секцій, які працюють за умовами платних послуг, встановлюється відповідно до кошторису доходів та видатків.

2.8. Прийом вихованців (учнів, слухачів) до СЮТ може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі так і за конкурсом, умови якого розроблюються закладом. Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих спортивно-технічних об'єднань (юних автомобілістів, юних авіамоделістів тощо) потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у даному об'єднанні.

2.9. Навчально-виховний процес у СЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, конкурси, огляди, виставки, експедиції, навчально-тренувальні та оздоровчі збори, походи, екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а також з використанням інших форм. 

СЮТ може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації. 

2.10. Навчальний рік у СЮТ починається 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка. 

2.11. Режим щоденної роботи встановлюється у СЮТ з урахуванням рекомендацій центральних і місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває, а також Правил внутрішнього трудового розпорядку та Колективного договору працівників закладу між адміністрацією та профспілковим комітетом. 

У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором закладу.

2.12. У літній період СЮТ працює за літнім розкладом, який затверджує директор, і проводить різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), в тому числі екскурсії, подорожі, змагання. Гуртки можуть працювати із змінним складом учнів, по скороченим програмам на базах СЮТ, шкіл, клубів за місцем проживання дітей, міських та приміських оздоровчих таборах. Керівники гуртків у літній період можуть займатися організаційно-масовою та методичною роботою у межах свого навантаження.

2.13. Тривалість одного заняття у СЮТ визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):

- для дітей віком 5-6 років – 30 хвилин;

- для дітей віком 6 - 7 років – 35 хвилин;

- усіх інших – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи СЮТ. 

Початок і закінчення занять, заходів визначаються директором СЮТ відповідно до режиму роботи закладу та Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження вихованців (учнів, слухачів).

2.14. Навчання вихованців (учнів, слухачів) СЮТ здійснюється в одновікових та різновікових творчих об’єднаннях.

2.15. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання СЮТ класифікуються за трьома рівнями:

- початковий рівень – це творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів науково-технічної діяльності;

- основний рівень – це творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- вищий рівень – це творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу, кандидатів, дійсних членів Малої академії наук України, юних спортсменів-розрядників.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, обирається програма. 

2.16. У СЮТ можуть діяти гуртки, групи та інші творчі об’єднання за всіма видами дослідно-експериментальної роботи, науково-технічної творчості та спорту.

2.17. У СЮТ в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів можуть створюватися такі відділи: 

- відділ початкового технічного моделювання; 

- спортивно-технічний відділ; 

- відділ науково-технічної творчості;

- відділ художньо - технічний;

- відділ предметно – технічний;

- відділ декоративно-ужиткового мистецтва та естетики;

- навчально-виробничий відділ.

Також у СЮТ можуть створюватись відділи організаційно-масової та інструктивно - методичної роботи та відділи за іншими напрямами діяльності.

2.18. СЮТ може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами. 

2.19. З метою розвитку та підтримки стійких інтересів вихованців (учнів, слухачів), їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії СЮТ може проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо.

2.20. СЮТ, при наявності висококваліфікованих кадрів, належних матеріально-технічних умовах, має право організувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничу та педагогічну практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів. 

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців (учнів, слухачів), підтримки їх професійних навичок СЮТ, за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій та громадян на виготовлення продукції, виробів декоративно-ужиткового мистецтва та ремонт обладнання. При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

2.21. СЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

2.22. З метою вдосконалення системи навчання та виховання на СЮТ може створюватися методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники СЮТ та інші учасники навчально-виховного процесу.

2.23. У СЮТ можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

2.24. Згідно з рішенням Засновника, на підставі відповідних угод, СЮТ може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим та громадським організаціям.

2.25. СЮТ з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців (учнів, слухачів) проводить організаційно-масову роботу у формі конференцій, змагань, конкурсів, екскурсій, навчально-тренувального збору, оглядів, виставок та інших. СЮТ встановлює різні види морального стимулювання та морального заохочення вихованців, учнів, слухачів (подяки, грамоти, призи, цінні подарунки та інше).

2.26. За результатами навчання СЮТ видає своїм випускникам документи згідно з Порядком видачі випускникам позашкільних навчальних закладів документів про позашкільну освіту, встановленому Міністерством освіти і науки України. Випускникам, які склали кваліфікаційні іспити або виконали відповідні нормативи, в установленому порядку видається документ про позашкільну освіту.

Зразок документа про позашкільну освіту затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.27. У СЮТ можуть створюватись різні дитячі та юнацькі громадські організації, що діють до ухвалених методичною радою статутів і чинного законодавства України.
 

IІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у СЮТ є:

- вихованці (учні, слухачі);

- директор, заступники директора;

- педагогічні працівники, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

- інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійснені навчально-виховного процесу.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, іншими актами законодавства України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про станцію юних техніків, Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.3. Держава здійснює захист прав вихованців (учнів, слухачів) СЮТ та забезпечує організацію навчання і виховання неповнолітніх дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, безоплатно.

3.4. Відволікання вихованців (учнів, слухачів) СЮТ за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів не пов’язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 

3.5. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу СЮТ можуть застосовуватись різні форми морального і матеріального заохочення з тих, що встановлені Законами України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, “Про позашкільну освіту ”. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

За рішенням педагогічної ради закладу встановлюється різні додаткові форми морального та матеріального заохочення за рахунок позабюджетних коштів. 

3.6. Вихованці (учні, слухачі) СЮТ мають гарантоване державою право на: 
- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року;

- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях СЮТ;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; 

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою СЮТ;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної та науково-дослідної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, зльотах, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах;

- представництво в органах громадського самоврядування СЮТ;

- вільний вияв поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь та гідність.

3.7. Вихованці (учні, слухачі) СЮТ зобов’язані:

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись морально-етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- суворо дотримуватись інструкцій з охорони праці під час занять;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку СЮТ.

3.8. Педагогічні працівники СЮТ мають право на: 

- внесення керівництву СЮТ та органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву СЮТ та педагогічній раді пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців (учнів, слухачів), застосування стягнень до тих, хто порушує Правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у СЮТ; 

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування СЮТ, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи; 

- прояв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями (учнями, слухачами);

- захист професійної честі, гідності, відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь у інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.9. Педагогічні працівники СЮТ зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей, відповідно до їх задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів), а також збереженню здоров’я; 

- визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців (учнів, слухачів), вибрати адекватні засоби їх реалізації; 

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки, Правил внутрішнього трудового розпорядку СЮТ, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців (учнів, слухачів), захищати її від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- берегти здоров’я вихованців (учнів, слухачів), їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; 

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
- нести відповідальність за збереження обладнання, майна в навчальному кабінеті; 

- брати участь у роботі педагогічної ради СЮТ та упорядкуванні навчальних кабінетів і в цілому закладі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватися вимог Статуту СЮТ, виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі семінарів, проходити курси підвищення кваліфікації;

- виконувати накази та розпорядження директора СЮТ, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

3.10. Керівники гуртків СЮТ, груп та інших об’єднань працюють відповідно до режиму роботи закладу і розкладу занять, затвердженого директором та погодженого з профспілковим комітетом.

3.11. Норма годин на одну тарифну ставку керівника гуртків, груп та інших об’єднань СЮТ становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Оплата інших видів педагогічної діяльності здійснюється в такому співвідношенні до тарифної ставки:

- завідування майстернями – 15-20 %; 

- завідування паспортизованими музеями – 15-20%;

- завідування навчальними кабінетами, лабораторіями – 10-15 %.
          Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців (учнів, слухачів) СЮТ протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Обсяг педагогічного навантаження у СЮТ визначається директором закладу згідно із законодавством і погоджується відповідним органом управлінням освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. 

3.13. Педагогічні працівники СЮТ підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки України.

3.14. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут СЮТ, Правила внутрішнього трудового розпорядку СЮТ, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством України.

3.15. Педагогічними працівниками СЮТ повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічним працівником СЮТ може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

3.16. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників СЮТ й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, іншими законодавчими актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку СЮТ, даним Статутом та Колективним договором.

3.17. Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування СЮТ; 

- звертатися до органів управління освітою, директора закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей; 

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності СЮТ;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази СЮТ;

- захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування СЮТ та у відповідних державних, судових органах.

3.18. У навчально-виховному процесі СЮТ мають право брати участь представники підприємств, установ, організацій у межах, визначених чинним законодавством і даним Статутом.

 

IV. УПРАВЛІННЯ СЮТ

 

4.1. Безпосереднє керівництво СЮТ здійснює її директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку встановленому МОН.

4.2. Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники СЮТ призначаються на посади і звільняються з посад згідно з діючим законодавством України.

4.3. Директор СЮТ: 

- здійснює керівництво педагогічним колективом закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів, слухачів);

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ, організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- створює належні умови до здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти; 

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами СЮТ;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

- представляє СЮТ в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником за результатами діяльності закладу;

- забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників СЮТ;

- затверджує посадові обов’язки працівників СЮТ.

4.4. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у закладі створюється педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління СЮТ.

Головою педагогічної ради є директор.

4.5. Педагогічна рада СЮТ:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності СЮТ, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що непридатні для використання в навчальному процесі;

- розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу закладу;

- обговорює та рекомендує до затвердження річний план роботи;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

- призначає вихованцям (учням, слухачам) персональні стипендії, гранти за умови наявності відповідних коштів.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але проводиться не менше ніж два рази на рік.

4.6. Органом громадського самоврядування СЮТ є загальні збори колективу закладу, які скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори СЮТ проводяться за участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу закладу, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу закладу, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.

Загальні збори:

- обирають раду СЮТ, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради СЮТ про їх роботу, дають їм оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- розглядають питання організації і здійснення навчально-виховного процесу, масової, методичної роботи та фінансово-господарської діяльності закладу;

- приймають рішення з питань професійної діяльності працівників, сприяють розвитку творчої ініціативи педагогів, впровадженню досягнень науки, передового педагогічного досвіду.

4.7. У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є рада СЮТ. Засідання ради є правомочним, коли в ньому бере участь не менше двох третин її членів, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення, узгоджені із Засновником і підтриманні зборами, обов’язкові до виконання.

4.8. Рада СЮТ:

- організує виконання рішень загальних зборів;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту СЮТ;

- вносить пропозиції про перспективи розвитку СЮТ, заходи щодо зміцнення її матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;

- розглядає звернення, пропозиції, скарги учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи закладу і приймає відповідні рішення;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення педагогічних та інших працівників СЮТ в межах фонду оплати праці (фонду матеріального заохочення), визначає порядок і розміри доплат до посадових окладів;

- разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосується їхніх інтересів.

4.9. У СЮТ за рішенням загальних зборів або ради СЮТ може діяти учнівський та батьківський комітети, піклувальна рада.

 

V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

5.1. Фінансово-господарська діяльність СЮТ здійснюється відповідно до законодавства України та даного Статуту.

5.2. Фінансування СЮТ здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також може здійснюватися з додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством України.

5.3. Додатковими джерелами формування коштів СЮТ є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України;

- кошти, отримані від надання додаткових освітніх, організаційно-масових послуг як дітям, так і дорослим;

- доходи від надання в оренду приміщень;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- інші надходження (реалізація виготовленої на замовлення продукції, списаного з балансу обладнання і майна, надання в оренду нежитлових приміщень, послуги транспортних засобів та утримання їх на майданчику господарського двору). – відповідно до порядку передбаченого органами місцевого самоврядування.

5.4. Міська станція юних техніків у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно Статуту;

- безоплатно користуватися земельною ділянкою, на якій  розташований;

- розвивати власну матеріальну базу, мережу оздоровчих, профільних таборів та баз;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту;

5.5. Матеріально-технічна база закріплена за Славутською міською станцією юних включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, надане СЮТ в його користування.

 

 

VІ. ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА

6.1. Славутська станція юних техніків за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

6.2. Держава створює умови для міжнародного співробітництва СЮТ шляхом бюджетного фінансування, надання пільг зі сплати податків та зборів (обов’язкових платежів),  пов’язаних із закупівлею та ввезенням на митну територію України навчального та виробничого обладнання, приладдя та матеріалів, для здійснення освітньої діяльності.

 

VІІ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

 

7.1. Державний контроль за діяльністю СЮТ здійснює Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки Хмельницької ОДА, управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради, Славутська міська рада.

7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю СЮТ є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОНУ від 24.07.2001р. №553 і зареєстрованим 08.08.2001р. за №678/5869.

 

VІІІ. СТАТУТ СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ, ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

 

8.1. Статут Славутської міської станції юних техніків затверджується Славутською міською радою і набуває чинності з моменту державної реєстрації.

8.2. Зміни і доповнення до Статуту затверджуються рішенням засновника та підлягають державній реєстрації в порядку визначеному чинним законодавством України.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ СЮТ

<!--[if !supportLists]-->9.1.           <!--[endif]-->Рішення про реорганізацію, припинення або ліквідацію навчального закладу приймає засновник у відповідності до чинного законодавства.9.1.           У випадку реорганізації, права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

9.2.           У випадку припинення, майно навчального закладу повертається засновнику.
9.3.           Ліквідація навчального закладу здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

 

 

Картинка: